Preskočiť na obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

 1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla (ďalej len VOP) spolu s cenníkom za prenájom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme obytného vozidla.
 2. Doba nájmu obytného automobilu je minimálne 5 dní v termíne od 15.6. do 15.9. a po zvyšok roka minimálne 3 dni. Nájomník vozidla ku dňu prebratia obytného automobilu, ako i vodič vozidla musí mať platný vodičský preukaz pre skupinu B s praxou aspoň 2 roky a dosiahnutý vek minimálne 25 rokov, platný občiansky (identifikačný preukaz) a cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme obytného automobilu, ďalej jednu faktúry, vystavenú na trvalú adresu nájomcu (napríklad SIPO, voda, elektrika, plyn, mobilný telefón atď.).
 3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 3 týchto VOP aj kópiu výpisu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky IČ DPH (v prípade, ak sú platcami DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc k podpisu tejto zmluvy, notársky overenú.
 4. Obytný automobil sa nájomcovi odovzdáva v plne spôsobilom stave a prevádzky schopné od 08:00 v deň začatia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.
 5. Auto sa odovzdáva protokolárne skontrolované, vyčistené (exteriér, interiér, pripravené WC) a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, plnou nádržou PHM, jednou plnou 10kg propán-butánovou fľašou, diaľničnými známkami pre SR, ako i s platnou STK a emisnou kontrolou.
 6. Prenajímateľ odovzdáva obytný automobil s patričným vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Doba odovzdania a vrátenia vozidla je cca 30 minút.
 7. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel, teda na rekreáciu. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme obytného automobilu, najneskôr však do 16:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom protokole. (Prenájom skútra sa riadi týmito VOP a jeho prenájom je spojený výlučne s prenájmom obytného automobilu). Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC.
 8. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 30% z hodnoty objednávky je splatná ihneď do 48 hodín od písomnej rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (uvedený nižšie v týchto VOP). V prípade zrušenia rezervácie zo strany nájomcu je táto záloha nevratná. Celková suma nájmu je hradená rovnako prevodom na účet spolu so sumou 1000.-€, ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu), ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného automobilu späť prenajímateľovi za manipulačný poplatok:

nevyčistený interiér a jeho súčasti 20€

znečistený exteriér 20,00 €

nevyčistená nádrž na WC 20,00 €

nevyčistená chladnička alebo mraznička 10€

nedotankovaná palivová nádrž 10,-€ (plus pohonné hmoty)

iné poškodenia alebo znečistenia príslušenstva vozidla sú hradené v plnej výške nájomcom

ak škodu nie je možné určiť pri vrátení obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej vzniknutú škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je účtovaná 21 dní pred začatím stanoveného nájmu spolu so sumou za celkový nájom vozidla.

 1. Storno poplatkov sa riadi nasledovnou tabuľkou:

od 15 do 8 dní pred dňom prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom

od 7 dní pred dňom prevzatia: 70% z celkovej sumy za prenájom

 1. Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na obytnom automobile brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia obytného automobilu čiastka 100.- €. V prípade predčasného vrátenia obytného automobilu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
 2. Nájomca znáša všetky ďalšie náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom až do momentu vrátenia vozidla, teda počas celej doby zmluvného vzťahu, ktorý začína plynúť momentom prebratia vozidla nájomcom a končí odovzdaním vozidla prenajímateľovi.
 3. Nájomca prehlasuje, že auto nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky), ťahaním alebo vlečením vozidla alebo iného prívesu mimo písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOP. Na vozidle je zakázané robiť akékoľvek úpravy, polepy, zmeny, vŕtať do vozidla, priskrutkovávať čokoľvek k vozidlu a inak trvale poškodiť/zmeniť karosériu vozidla alebo vnútorné vybavenie. Vo vozidle je zakázané prepravovať a držať zvieratá, prašné, horľavé, nebezpečné a znečistené predmety.
 4. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený, teda na rekreáciu alebo ako mobilnú kanceláriu. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidla nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu obytného automobilu. V prípade sankcií za porušenie dopravných a právnych predpisov v čase vypožičania vozidla, ktoré budú uložené počas doby prenájmu, ako aj po ukončení doby prenájmu, nesie plnú zodpovednosť nájomca.
 5. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 7. dní od doručenia výzvy. Za doručenú výzvu sa považuje aj neprebratá zásielka, ktorá je na pošte uložená viac ako 4 pracovné dni.
 6. V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky: privolá sa polícia zdokumentuje sa udalosť, v prípade dopravnej nehody sa spíše zápisnica o nehode spolu s adresami a menami svedkov (tlačivo hlásenia škody pre poisťovňu) telefonicky sa kontaktuje prenajímateľ
 7. V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať s políciou o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu vrátane dokladov od vozidla odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
 8. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý sa bude riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto porúch.
 9. V prípade poruchy vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 24 hodín. V prípade, že prenajímateľ nedisponuje s takýmto vozidlom v dotknutom čase, zabezpečí náhradné osobné motorové vozidlo na prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia obytného automobilu rovnako do 24 hodín. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni nájmu alikvotnou čiastkou z celkového dojednaného prenájmu vozidla.
 10. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Spoluúčasť nájomcu v prípade škodovej udalosti hradenej z poistky vozidla je 5% z hodnoty škody, minimálne však 600.- € (kryté z kaucie). V kabíne ako i v celom obytnom automobile je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom (s výnimkou plynového variča).
 11. Výbava vozidla zahrnutá v cene prenájmu:

exteriérový stolík

stoličky 4ks

kliny na vyrovnanie vozidla 2ks

vonkajší koberec

sada kuchynských riadov pre 5osôb, príbory, poháre

predlžovací kábel 25m na pripojenie na rozvod 230V

hadica na doplňovanie čistej vody – 10 metrov

nádoba na dolievanie čistej vody

Výbava vozidla je presne špecifikovaná v preberacom protokole k vozidlu.

 1. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5. pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 2. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa s nimi plne oboznámil, s nimi súhlasí a na znak súhlasu ich podpisuje. VOP sa podpisujú v dvoch vyhotoveniach, jeden výtlačok dostáva nájomca, druhý ostáva prenajímateľovi..